Missie/Visie

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw (NPZL vzw) is een samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van eerstelijnhulpverleners, organisaties, instellingen, verenigingen en diensten, dat zich richt op het ondersteunen van palliatieve zorg. Dit samenwerkingsverband wordt erkend door de Vlaamse overheid en heeft een aantal opdrachten gekregen. 

Een Netwerk met een missie. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw beoogt :

•kwaliteitsvolle zorg op maat van palliatieve patiënten en hun naasten
•het ondersteunen van de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur
•het mee mogelijk maken van samenwerking tussen de betrokken actoren in de regio


Een Netwerk met een visie op palliatieve zorg.

Omdat sterven bij het leven hoort wil het NPZL dat elke burger zich bewust is van de mogelijkheden van palliatieve zorg en de daar bijhorende zorgplanning rond het levenseinde.

NPZL wil dat elke zorg- en hulpverlener en organisatie/instelling kwaliteitsvolle palliatieve zorg kan bieden om de patiënt de kans te geven tijdig zijn leven waardig af te ronden in verbinding met zijn naasten.

NPZL ijvert voor een palliatieve zorgcultuur als evident deel van de zorg binnen de betrokken zorgsettings.

Het NPZL beoogt dat kwaliteitsvolle zorg wordt geoptimaliseerd door goede samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverleners, instellingen en organisaties betrokken bij palliatieve- en levenseindezorg en door ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.