Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Aan het aanbod vorming op maat wordt momenteel gewerkt, we hopen dit spoedig op de website aan te vullen. Voor een vorming op maat kan je contact met ons opnemen via info@npzl.be.

De vormingsbrochure van het voorjaar 2018 kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen start 13 oktober 2018
Nog 47 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk palliatieve zorg limburg

Doelgroep

De opleiding richt zich tot huisartsen en specialisten die hun basiskennis van palliatieve zorg willen vergroten.

Doelstellingen

Deelnemers zijn na de basisopleiding in staat palliatieve situaties tijdig te herkennen, het gesprek hierover te voeren en de terminale fase aan te kaarten. Zij kunnen in frequent voorkomende situaties een goede pijn- en symptoomcontrole voeren en de patiënt en zijn omgeving begeleiden in de verschillende niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch, spiritueel, en sociaal) en het levenseinde. Ze weten deze zorg in een multidisciplinair kader in te vullen en daar waar nodig bijkomende expertise te verkrijgen.

Inhoud

Dag 1         Inleidende begrippen palliatieve zorg.

Van Cure naar Care

Overzicht aanbod palliatieve zorg landschap.

Casuïstiek Ethiek

 

Dag 2 Pijncontrole

- Pijntypes, opioïdengebruik, conversietabel, doorbraakpijn,…

- Interactieve oefensessie aan de hand van meerkeuzevragen

 

Dag 3 Symptoomcontrole

- Respiratoire en gastro-intestinale symptomen

- Angst en depressie

- Laatste levensdagen, basisprincipes spuitaandrijver en palliatieve sedatie

 

Dag 4 Communicatie in palliatieve zorg

- Vroegtijdige zorgplanning: zorgdoelen en zorgnoden

- De PICT schaal

Workshops

- Hoe omgaan met concrete situaties? (met simulanten)

- Hoe documenten en procedures correct hanteren?

 

Dag 5 De context van de patiënt & spirituele zorg

- Hoe omgaan met moeilijke vragen en foutieve verwachtingen, de “druk” van de familie, morele distress.

- Hoe omgaan met zingevings- en existentiële vragen?

 

Dag 6 Euthanasie

- De plaats van euthanasie in ons zorglandschap

- Zorgvuldigheid en uitvoering

Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek

Attestering

Accreditering ethiek en economie wordt aangevraagd

Data

13/10/2018

17/11/2018

08/12/2018

09/02/2019

16/03/2019

27/04/2019

Telkens van 9u00 tot 16u00

Opbouw

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2018 tot april 2019. Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen, uitwisseling en casusbesprekingen.

Inschrijving

Online


Locatie

Universiteit Hasselt – Campus Diepenbeek – Gebouw D

Kostprijs

Deelname kost 600 euro (inclusief lesmaterialen, broodjeslunch en koffie). Specialisten (ASO) en huisartsen in opleiding (HAIO) kunnen deelnemen aan een voordeeltarief van 350 euro.

Informatie

Lene Hoeben    lene.hoeben@npzl.be

Kim Haesen      kim.haesen@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen,

UHasselt

SEE

Domus Medica

Pijn & symptoomcontrole in palliatieve zorg voor verpleegkundigen start 4 september 2018
Nog 18 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg ism hogeschool PXL

Doelgroep

Verpleegkundigen die zich inzetten voor palliatieve patiënten en zich willen verdiepen in pijn en symptoomcontrole. In het bijzonder richten we ons tot verpleegkundigen die een taak als referentieverpleegkundige palliatieve zorg in hun organisatie of voorziening opnemen zowel in de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, voorziening voor mensen met een beperking,... Basiskennis van palliatieve zorg is een voorwaarde om te kunnen deelnemen.

Inhoud

Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak op vlak van lichamelijke zorg en pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg. Pijn is een frequent voorkomend probleem. Niet enkel bij kankerpatiënten maar ook bij COPD, ALS, MS patiënten... Ook andere klachten zoals kortademigheid, hoest, misselijkheid, delirium, onrust,... kunnen de levenskwaliteit en het comfort ernstig aantasten.

In deze opleiding leer je hoe je als verpleegkundige deze ongemakken vroegtijdig kan opmerken, beoordelen en behandelen. De aanpak van een brede waaier van pijn en lastige symptomen komt aan bod: van pijntherapie tot urgenties in palliatieve zorg, van gastro-enterologische en respiratoire symptomen tot omgaan met vocht en voeding, van het gebruik van meetinstrumenten tot het werken met de spuitaandrijver, van verdieping in theorie tot ervaren in de praktijk.

Als verpleegkundige heb je hierbij nauw overleg met de (huis)arts of ondersteun je collega's vanuit je opdracht als referentieverpleegkundige pallaitieve zorg. In deze opleiding leer je hoe je dat kan aanpakken.

Aan het einde van de lessenreeks integreren we alle leerstof aan de hand van casussen. Daarmee krijg je voldoende handvaten om het gesprek met artsen aan te gaan en met collega verpleegkundigen te overleggen.

Belangrijk is te vermelden dat lichamelijke klachten uiteraard ook beïnvloed worden door mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten. Hoe je omgaat met emotionele, sociale en spirituele pijn valt buiten het opzet van deze module. Daarvoor kan je deelnemen aan onze kernopleiding palliatieve zorg.

Attestering

Cursisten die wensen een bekwaamheidsattest te behalen van de opleiding als aparte modulen kunnen de laatste lesdag deelnemen aan een schriftelijke toetsing. Slagen op de toetsing is een voorwaarde om het attest te verkrijgen. Herkansen is mogelijk. Als je niet deelneemt een de toetsing, krijg je een aanwezigheidsattest voor het aantal gevolgde uren.

Data

Dinsdag 4 september 2018

Dinsdag 25 september 2018

Dinsdag 16 oktober 2018

Dinsdag 6 november 2018

Dinsdag 20 november 2018

Dinsdag 4 december 2018

Dinsdag 8 januari 2019

Telkens van 09u00 tot 16u30 (uitgezonderd 08/01/2019: tot 12u30)

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Nog te bepalen

Kostprijs

€ 425,00 inclusief de middagmaaltijd, de syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes

Informatie

Els Noels - 011 81 94 72

els.noels@npzl.be

Samenwerking

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de hogeschool PXL en maakt deel uit van het postgraduaat palliatieve zorg. Deze opleiding kan ook al een aparte opleiding gevolgd worden, los van het postgraduaat palliatieve zorg. 

Info postgraduaat PS: dhr. Jan Coel, coördinator postgraduaat palliatieve zorg (jan.coel@pxl.be)

Info aparte opleiding: Els Noels, netwerkmedewerker NPZL (els.noels@npzl.be)

Vertel me je verhaal, ik heb tijd.
Levensverhalen in de zorg
start 5 juni 2018
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,... en alle andere geïnteresseerden.

Inhoud

Iedereen maakt elke dag honderden kleine gebeurtenisen mee. Die ordenen we en we maken er een verhaal van. Oudere mensen kunnen er van op een afstand naar kijken, zoals wij ook naar de haven kunnen terugkijken waarvan we net zijn vertrokken. Vaak willen mensen in hun laatste levensfase een balans van hun leven opmaken en zoeken ze naar zin. Zieke mensen vertellen hun strijd. Door het luisteren naar het levensverhaal kunnen we hen op weg helpen, zoals je een warm deken aanbiedt bij kil weer en bovendien krijgt de verteller het gevoel van een grotere controle over zijn leven. Deze methodiek is gebaseerd op reminiscentie, maar we doen meer: we hebben ook oog voor het verhalende aspect van het leven. Tijdens deze dag leer je verschillende manieren om iemand uit te nodigen om zijn verhaal te brengen: vragen stellen, foto's en materiaal aanbieden, werken met zintuigen, tekenen en naar muziek luisteren. We leren waar en wanneer we dit kunnen toepassen, de voordelen van het werken in een groep, hoe het geheugen werkt, hoe actief te luisteren, mogelijke privacy regels en hoe je achteraf aan de verhalen vorm kan geven onder vorm van een tentoonstelling, voorstelling, een bundeling van verhalen. Het is een praktische, laagdrempelige workshop waarbij materiaal wordt aangeboden. Het wordt een mooie dag! Voor de flyer klik hier! SPREKER Rien Van Meensel heeft al vaak geluisterd naar levensverhalen: van medioren, senioren, kinderen, mensen in een moeilijke situatie en nieuwkomers in België. Ze volgde nationale  en internationale workshops over de vertelkunst en beëindigde de opleidingen "creatieve interactie" en theatertherapie (Educatieve Academie)

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 5 juni 2018 van 09u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang B) A. Rodenbachstraat 29 3500 Hasselt

Kostprijs

€ 90,00 inclusief syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes en middagmaal

Informatie

Wendy Duchateau - 011 81 94 72 wendy.duchateau@npzl.be

Contextuele benadering in palliatieve zorg
Parentificatie
start 24 mei 2018
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,... met werkervaring in palliatieve zorg.

Inhoud

Een palliatief ziekteproces brengt familierelaties in beweging. Bepaalde familiethema's en -geschiedenissen komen uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven. Soms werkt dit verbindend binnen families, soms loopt het moeilijk. 

Hoe kunnen we processen die zich afspelen in deze families begrijpen? Hoe beïnvloedt dit ons als hulpverlener? En hoe kunnen wij hier als hulpverlener in ondersteunen?

In deze opleiding gaan we in op de invloed van parentificatie: Waarom kunnen sommigen geen 'nee' zeggen als hun hulp gevraagd wordt en kunnen anderen niet naar huis voordat hun verslag tot in de puntjes af is? Waarom trekt de ene zus zich niets aan van de rommel in de medicatiedoos, terwijl de andere zus daar heel kwaad van wordt? Waarom maakt de zoon altijd geruzie in het gezin door het steeds over de ziekte te hebben terwijl de rest dat niet wilt?

Als kind willen we zorgen voor onze ouders, ieder op onze eigen manier. Zoals gaan helpen waar mogelijk, of heel erg ons best doen op school, of voor ons laten zorgen,... We leren hieruit en er ontstaan bepaalde patronen die in ons geworteld geraken. Ze bepalen mee hoe we als volwassene in relatie staan tot elkaar en de wereld.

Tijdens deze vorming gaan we in op de verschillende vormen van parentificatie, zowel theoretisch, persoonlijk als professioneel: hoe herkennen we de parentificaties, bij onszelf, bij onze collega's en bij de families waar we mee werken? Hoe kunnen we met elkaar omgaan en begrip voor elkaar verhogen?

Voor de flyer klik hier

Spreker: Liese Vijfeijken, psycholoog, psychotherapeut en rouwtherapeut, in haar praktijk 'ik en gij'

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 24 mei 2018 van 09u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven Max. 15 deelnemers


Locatie

NPZL vzw, Welzijnscampus (ingang B) A. Rodenbachstraat 29 3500 Hasselt

Kostprijs

€ 90,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. Opleidingcheques worden niet aanvaard.

Informatie

Wendy Duchateau

011 81 94 72 

wendy.duchateau@npzl.be

Avondsymposium: Een Natuurlijke Dood, hoe gaat dat alweer? (Overpelt) start 27 maart 2018
Nog 6 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers, ... en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

Klik HIER voor de flyer van dit symposium. Het aantal overlijdens in Vlaanderen door euthanasie is de laatste tien jaar sterk gestegen. Ook in de media duikt het begrip als maar vaker op en dat heeft een weerslag tot op het sterfbed. De opkomst van het beheersingsdenken maakt dat ook ons levenseinde een nieuwe betekenis heeft gekregen: sterven moet mooi en controleerbaar zijn. In dit symposium leer je meer over de risico’s van deze belangstelling in het nieuwe gecontroleerd sterven: Nemen we nog tijd om te sterven? Is er plaats voor een ‘natuurlijke’ dood? Welke rol spelen we hierin als zorgverlener? Hoe kunnen we tijd nemen en geven voor het levenseinde?  Spreker: Dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, huisarts en al meer dan twintig jaar betrokken bij de werking van het palliatief centrum Coda in Wuustwezel.

Attestering

Aanwezigheidsattest en accreditering voor artsen

Data

27 maart 2018 van 20.00 - 22.00u

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

CC Palethe, Jeugddlaan 2, 3900 Overpelt

Kostprijs

20 euro

Informatie

brenda.claes@npzl.be tel: 011/81 94 72

Vroegtijdige zorgplanning: dementie start 27 maart 2018
Nog 0 plaats(en) vrij.

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Neem telefonisch contact op voor meer info.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Iedereen die binnen het woonzorgcentrum het mandaat, de ruimte en de tijd krijgt om het gesprek vroegtijdige zorgplanning aan te gaan.

Doelstellingen

We vinden het belangrijk dat deelnemers: - het belang erkennen van vroegtijdige zorgplanning - alert zijn voor de "kleine momenten" in de dagelijkse zorg en zelfreflectie hierrond - beschikbare hulpmiddelen leren gebruiken om het gesprek te voeren - communicatievaardigheden ontwikkelen rond het gesprek VZP - in de rol van patiënt gaan staan om anders te leren kijken naar wat wel mogelijk is om goede zorg te bieden. Informatie hierover cindt u op:    www.uzleuven.be/nl/stimul/inleefsessie-stimul - richtlijn vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie leren hanteren en toepassen - weten wat specifiek is in het gesprek met mensen met dementie - stappen zetten tot plan van aanpak in eigen voorziening en de nodige partners hierin betrekken

Inhoud

Deze ervaringsgerichte opleiding focust op VZP voor personen met dementie, met extra aandacht voor de nieuwe richtlijn die FPZV samen met ECD Vlaanderen opstelde. We kunnen de opleiding in deze vorm aanbieden dankzij een intense samenwerking met sTimul en de steun van Kom Op Tegen Kanker. Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 27 maart 2018 van 9u tot 16u30 Dinsdag 24 april 2018 van 9u tot 16u30 Dinsdag 15 mei 2018 van 8u tot 18u Dinsdag 12 juni 2018 van 9u tot 12u30

Inschrijving

Online inschrijven Max. 16 deelnemers per opleiding


Locatie

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang B) A. Rodenbachstraat 29 te 3500 Hasselt

Kostprijs

100 € inclusief syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes en middagmaal

Informatie

Wendy Duchateau

011 81 94 72

wendy.duchateau@npzl.be