Opdrachten van NPZL

Conform het besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en de subsidiëring van palliatieve netwerken, is NPZL vzw een overkoepelend samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van eerstelijnshulpverleners, organisaties, instellingen, verenigingen en diensten dat de volgende opdrachten heeft:

 1.  Het informeren van de bevolking over de beschikbare mogelijkheden inzake palliatieve zorg.

 2.  Het bevorderen van de samenwerking en het aanbieden van consult inzake palliatieve zorg met het oog op een zo groot  mogelijke complementariteit van instellingen en diensten om de zorg- en hulpverlening rond een patiënt en zijn naasten zo optimaal mogelijk te organiseren.

 3.  Het bevorderen van de deskundigheid inzake palliatieve zorg van artsen, verpleegkundigen, psychologen, zorgkundigen, maatschappelijk werkers, paramedici, vrijwilligers en andere betrokkenen door het aanbieden van vorming, training en opleiding en het ondersteunen van het aanwezige aanbod van vorming, training en opleiding.

 4.  Het uitbouwen van het vrijwilligerswerk palliatieve zorg door het ondersteunen van het aanwezige vrijwilligersaanbod en/of het organiseren van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorgverlening.

 5.  Het verbeteren van het aanbod van kwaliteitsvolle palliatieve zorg door

  • het ramen van de behoeften waaraan eventueel moet worden voldaan,
  • het analyseren van de mogelijkheden om aan deze behoeften te voldoen,
  • het faciliteren van de registratie in de verschillende zorgsettings,
  • het evalueren en het optimaliseren van de eigen werking door het uitbouwen van een kwaliteitsbeleid.

 6.  Het verstrekken van adviezen over palliatieve zorg aan zorg- en hulpverleners in de thuiszorg en de thuisvervangende zorgsettings en het verlenen van psychologische, sociale en spirituele steun aan de patiënt, aan zijn naast¬en en eventueel aan de zorg- en hulpverleners in de thuiszorg en de thuisvervangende zorgsettings. 

Voor het ondersteunen van hulpverleners, de patiënt, zijn familie en naaste omgeving in de thuiszorg heeft NPZL een bijzonder samenwerkingsverband met Pallion , de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe van Listel vzw.